คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิเชียร ศรีหนาจ.  2555.  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคพริก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Wichien_Srihanaj.pdf (9.21 MB)