คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ทางความร้อน  [Clear All Filters]
2560
พิรุณรัตน์ ผิวบาง. (2560). การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)