คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ทางความร้อน  [Clear All Filters]
2560
พิรุณรัตน์ ผิวบาง.  2560.  การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)