คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก  [Clear All Filters]
2559
ชุมสันติ แสนทวีสุข. (2559). การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกในเครื่องยนต์ดีเซล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chumsunti_Santaweesuk.pdf (36.74 MB)