คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์.  2548.  การทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกลPDF icon Rewat_Khun.pdf (6.7 MB)
ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ.  2554.  การศึกษาสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ที่ใช้หัวฉีดแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดที่คอคอด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Nat_Suv.pdf (32.18 MB)
วิระพันธ์ สีหานาม.  2549.  การศึกษาสมรรถนะและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์โดยใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Wirapan_See.pdf (7.54 MB)
กิติพันธ์ บุญอินทร์.  2551.  ระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ PDF icon Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)