คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การส่งเสริมสุขภาพ--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุชาฎา ไกรพันธ์.  2552.  การประเมินผลโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
ดารณี เผ่าผา.  2552.  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Daranee_Phoapha.pdf (44.77 MB)
สุจรรยา สุทธิโคตร.  2555.  คุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. รับประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Sujanya_Sutthikod.pdf (1.02 MB)