คุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleคุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสุจรรยา สุทธิโคตร
Degreeรับประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส748ค
Keywordsการบริการสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพ--อุบลราชธานี, คุณภาพการให้บริการ, สาธารณสุข--อุบลราชธานี, เทศบาลตำบลช่องเม็ก
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรผู้ใช้บริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 350 คน โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน ในการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test, ค่า F-test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่แบบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการสาธารณะด้ายงานสาธารณะสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณะสุขของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้ความถี่ในการใช้บริการและด้านปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ระบบงานให้บริการกระบวนการของการให้บริการพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แตกต่างกันมีผลทำให้มีคุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

Title Alternate Quality of public services of the public health of the division of public health and environment, Chongmek Subdistrict Municipality, Sirinthon District, Ubon Ratchathani Province