การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsดารณี เผ่าผา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ด422
Keywordsการส่งเสริมสุขภาพ--อุบลราชธานี, บริการสุขภาพในโรงเรียน--อุบลราชธานี, อนามัยโรงเรียน--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ที่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1,187 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเป็น ระดับทอง 487 โรงเรียน ระดับเงิน 354 โรงเรียน ระดับทองแดง 346 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 555 คน ครูผู้ทำหน้าที่ครูอนามัย จำนวน 555 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 555 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณ และ Kruskal Wallis test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบค่ามัธยฐานรายคู่ โดยวิธี Mann-Whitney test
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่ครูอนามัย และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เงิน และทองแดง มีระดับการปฏิบัติโดยรวมของปัจจัยด้านการบริหารจัดการและด้านงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระดับการปฏิบัติโดยรวมของปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (p>0.05)

Title Alternate A comparative study of success factors for health promoting schools in Ubon Ratchathani