คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การลงทุน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์.  2559.  การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Suparat_Chaisavetkanon.pdf (38.12 MB)
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข.  2552.  ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ