คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดการเรียนรู้  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ผจญภัย เครื่องจำปา.  2550.  การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phachonphai_Khraungchumpa.pdf (52.71 MB)
บุณณดา คำเสียง.  2559.  การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Boonnada_Kumseang.pdf (8.54 MB)
วิไลวรรณ สูญราช.  2559.  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Wilaiwan_Soonrat.pdf (31 MB)