คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง  [Clear All Filters]
2550
นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2550). วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchsara_Kriengkorakot.pdf (138.4 MB)