คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การบริหารจัดการ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฐพงศ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
ชุมพล กากแก้ว.  2550.  ศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกรณีศึกษาบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Chumpol_Kakkaew.pdf (144.4 MB)
วิชชุดา วงศ์พาณิชย์.  2556.  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยางพาราของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Witchuda_Won.pdf (10.31 MB)