คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทำให้แห้ง  [Clear All Filters]
2554
ธนกร หอมจำปา. (2554). การหาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tanagorn_Hom.pdf (64.61 MB)