คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การศึกษา--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อรชร ไหว้พรหม.  2553.  หลักคุณธรรมในการบริหารองค์การ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Orachorn_Wai.pdf (14.06 MB)