คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  [Clear All Filters]
2558
ชัยณรงค์ แน่นอุดร.  2558.  การศึกษาการขาดความรับผิดชอบภาครัฐจากคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ChainarongNaenudon.pdf (2.82 MB)