คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การตกแต่งภายใน  [Clear All Filters]
2554
เหมวรรณ พันธุ์ดี. (2554). การพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Hammawan_Pun.pdf (30.11 MB)
2549
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอก. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phitoon_Tho.pdf (8.47 MB)