การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอก

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsไพฑูรย์ ทองทรัพย์
Degreeศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberNK พ975ก
Keywordsการตกแต่งภายใน, งานตกแต่งภายนอก, งานตกแต่งภายใน, ประติมากรรมเถ้าแกลบ, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, หัตถกรรม--การออกแบบ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำเถ้าแกลบมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อศึกษาสูตรที่มีส่วนผสมระหว่างเถ้าแกลบกับวัสดุอื่นและคัดเลือกสูตรที่มีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ 3.เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทประติมากรรม สำหรับนำไปใช้ในงานตกแต่งภายในและงานตกแต่งภายนอก
ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย รูปทรงเหลี่ยม มีหลากหลายอิริยาบท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วจะมีทั้งความสวยงามและประโยชย์ใช้สอย ซึ่งจะนำไปใช้ในงานตกแต่งภายใจและภายนอกได้ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค พบว่า 1.ด้านวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับการใช้งานตกแต่งภายในและภายนอก ทนต่อสภาพแวดล้อม ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน วัสดุมีความแปลกใหม่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก 2.ด้านรูปแบบความมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง รูปทรงสวยงาม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก 3.ด้านประโยชน์ใช้สอย มีการเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้งานได้จริง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอก ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งดูแล้วไร้ค่า ไม่น่าจะนำมาใช้ทำอะไรได้นั้นแท้จริงแล้วสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ ทำให้คนมีงานทำและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น

Title Alternate The development of products from rice husk ash for interior and exterior decoration
Fulltext: