คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อุ่นเอื้อ สิงห์คำ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ. (2554). กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Unuea_Sin.pdf (15.87 MB)