คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is พงศธร ทวีธนวาณิชย์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พงศธร ทวีธนวาณิชย์.  2553.  การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟีนอลด้วยเซลล์ดักติด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Pongsatorn_Taw.pdf (37.05 MB)