คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น  [Clear All Filters]
2556
วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น.  2556.  การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟเบอร์กลาสต่อแรงกดในแนวแกน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Visit_Jun.pdf (14.92 MB)