คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ธานี ทุมประเสน  [Clear All Filters]
2556
ธานี ทุมประเสน. (2556). การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanee_Too.pdf (16.26 MB)