คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is นรพล รามฤทธิ์  [Clear All Filters]
2556
นรพล รามฤทธิ์.  2556.  การผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาสำหรับตกแต่งผนัง. ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Norapol_Ram.pdf (18.55 MB)