การผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาสำหรับตกแต่งผนัง

Titleการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาสำหรับตกแต่งผนัง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsนรพล รามฤทธิ์
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP น218ก
Keywordsวัสดุเซรามิก, วัสดุเซรามิก--การผลิต, เครื่องเคลือบดินเผา--การผลิต
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาสำหรับตกแต่งผนังโดยศึกษาคุณสมบัติด้านน้ำหนัก ด้านการรับแรงกด ด้านการดูดซึมน้ำ ด้านการหดตัว ด้านการเผา ด้านการเป็นฉนวน และลักษณะการขึ้นรูป โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเศษวัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบเหลือใช้จากชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาสำหรับตกแต่งผนัง ผลจากการศึกษา พบว่า เนื้อกระเบื้องที่เหมาะสมคือ ดินดำ จากชุมชนโคกขุนสมาน ดินแดง จากบ้านโพธิ์ดอนหวาย ฝุ่นหินจากโรงโม่หินศิลาชัย นำมาลดน้ำหนักโดยทำการเลือกผสมวัตถุดิบหลายชนิด พบว่า ผลปูนพลาสเตอร์ที่ใช้แล้วเหมาะสมที่สุด โดยมีอัตราส่วน ดินดำร้อยละ 20 ดินแดงร้อยละ 70 ฝุ่นหินร้อยละ 10 วัสดุที่ผสมกันเหล่านี้จะถูกนำไปลดน้ำหนักโดยผสมเข้ากับผงปูนพลาสเตอร์ที่ใช้แล้วร้อยละ 45 ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1160 องศาเซลเซียว จะมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนัก ระหว่าง 79.64 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มีค่าอัตราการดูดน้ำร้อยละ 5.8 ค่าการหดตัวร้อยละ 5 เป็นฉนวนกันความร้อนได้ถึงร้อยละ 10.35 สามารถดูดซับและสะท้อนเสียงได้ร้อยละ 15.28 และสามารถลดน้ำหนักได้จากดินปกติมีน้ำหนักเบาลดลงร้อยละ 30.03
ผลการออกแบบกระเบื้องมวลเบาในงานวิจัย พบว่า กระบวนการผลิตกระเบื้องสามารถลดต้นทุนในการผลิตกระเบื้อง มีการนำทรัพยากรมาใช้คุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสีย และลดภาระในการจัดเก็บเศษวัตถุดิบรวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับเศษวัตถุดิบของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กระเบื้องมวลเบาดังกล่าวยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเลือกใช้กระเบื้องตกแต่งผนังในงานก่อสร้างต่อไป

Title Alternate Lightweight ceramic wall tile production
Fulltext: