คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ดวงหทัย อินทะชัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ดวงหทัย อินทะชัย.  2553.  กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Duanghatai_Int.pdf (35.52 MB)