คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สายรุ้ง สิงห์เรือง  [Clear All Filters]
2560
สายรุ้ง สิงห์เรือง.  2560.  การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)