คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is สายสมร ลำลอง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)
สายสมร ลำลอง. (2553). การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Saisamorn_Lamlong.pdf (16.18 MB)
PDF icon Pornpan_Pun.pdf (21.69 MB)