คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ. PDF icon Siriporn_Junsuttiwong.pdf (2.01 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์, ชาญ อินทร์แต้ม.  2552.  การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย. PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2552.pdf (13.71 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การออกแบบโครงสร้างและพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโอลิโกไธโอฟีน และสารอนุพันธ์ชนิดใหม่สำหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ทรานซีสเตอร์สนามไฟฟ้าสารอินทรีย์. PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2559.pdf (21.11 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์, วินิช พรมอารักษ์.  2550.  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง.