คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ชริดา ปุกหุต  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, & ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. (2545). การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)