คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is มารีนา มะหนิ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
มารีนา มะหนิ, & อภิญญา เอกพงษ์. (2544). แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Retrieved from http://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b35605/abstract.pdf
PDF icon Marina_Manhi.pdf (2.84 MB)