คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อภิชาติ อาจนาเสียว  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุริยา โชคสวัสดิ์, & อภิชาติ อาจนาเสียว. (2547). คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (5.44 MB)