คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วสุ อมฤตสุทธิ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วสุ อมฤตสุทธิ์.  2546.  การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (968.68 KB)
วสุ อมฤตสุทธิ์.  2549.  การศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (1.71 MB)
วสุ อมฤตสุทธิ์, พรพิมล สุริยภัทร, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2549.  การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตคุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า กรณีศึกษา :จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (68.19 MB)
พรพิมล สุริยภัทร, วสุ อมฤตสุทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, นพมาศ นามแดง.  2547.  สถานการณ์การผลิตการใช้ประโยชน์การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย. PDF icon Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)