คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วสุ อมฤตสุทธิ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วสุ อมฤตสุทธิ์. (2546). การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (968.68 KB)
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (1.71 MB)
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (68.19 MB)
PDF icon Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)