คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วัลลภ จันดาเบ้า  [Clear All Filters]
2556
วัลลภ จันดาเบ้า.  2556.  การศึกษาวนเกษตรในระดับเกษตรกรและชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ Wanlop_Jubdabao.pdf (35.55 MB)