คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พิทักษ์ สีดา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิทักษ์ สีดา. (2561). เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)