คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จิ่ม ยืนนาน  [Clear All Filters]
2548
จิ่ม ยืนนาน.  2548.  การพัฒนาโปรแกรมงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jim_Yuen.pdf (18.96 MB)