คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ดวงดาว สัตยากูล  [Clear All Filters]
2549
ดวงดาว สัตยากูล. (2549). การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)