คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สมหวัง ฤทธิ์ทวงศ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สมหวัง ฤทธิ์ทวงศ์.  2558.  การกำจัด As(III), Mn(II) และ NH4+ -N ในน้ำใต้ดินสังเคราะห์โดยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแพ็คเบด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมPDF icon Somvang_Litthavong.pdf (15.2 MB)