คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เอกลักษณ์ สมบูรณ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เอกลักษณ์ สมบูรณ์.  2554.  การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่ตรวจพบในอาหารหมักของไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Ekkalak_Somboon.pdf (6.17 MB)