คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is สิทธิชัย สมานชาติ  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
สิทธิชัย สมานชาติ. (2553). การย้อมสีครั่งของชาวลาวครั่งในประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อ. อุบลราชธานี: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sitthichai_Samanchart.pdf (9.39 MB)