คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is กนกพร ช่างทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นงคราญ สระโสม, & กนกพร ช่างทอง. (2559). ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัด. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon NongKran_Sasom.pdf (448.08 KB)