คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา  [Clear All Filters]
2552
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีประยุกต์จากการทำเครื่องเขิน. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tragoonphan_Patcharametha.pdf (134.56 MB)