มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ภาพเก่าเล่าเรื่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย    ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 30 กรกฏาคม พุทธศักราช 2533 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบ 31 ปี งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวบภาพเก่าที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้นำเสนอในรูปแบบ Flipbook

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอในรูปแบบ Flipbook