การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์ สำหรับการหาตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาขยะติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Titleการพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์ สำหรับการหาตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาขยะติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsปิยะเชษฐ์ สมนึก
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ป621 2559
KeywordsGreedy algorithm, วิธีการแบบละโมบ, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะติดเชื้อ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งและเลือกเตาเผา สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล 109 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ต้นทุนรวมของการขนส่งและการดำเนินการมีค่าต่ำที่สุด ในปัญหานี้เตาเผาที่พิจารณามี 3 แบบ คือ เตาเผาที่มีอัตราการเผาสูงสุด 100, 300 และ 600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาสามารถเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งของโรงพยาบาลชุมชนใดก็ได้ การขนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาเป็นการเดินทางแบบไป-กลับโดยตรง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหานี้ได้ถูกพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีฮิวรีสติกส์ที่ใช้หลักการแบบละโมบ (Greedy algorithm) ในการมอบหมายโรงพยาบาลให้กับตำแหน่งเตาเผาขยะติดเชื้อและใช้การค้นหาคำตอบเฉพาะที่ (Local search) 3 แบบ เพื่อปรับปรุงคำตอบในการแก้ปัญหาการหาตำแหน่งที่ตั้งและการเลือกเตาเผาขยะติดเชื้อ จากการคำนวณพบว่ามีการเปิดดำเนินการเตาเผาเพียงแห่งเดียวที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเป็นเตาเผาที่มีอัตราการเผาสูงสุด 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 588,298 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายรวมจากงานวิจัยก่อนหน้านี้นำมาศึกษา แต่วิธีฮิวรีสติกส์ใช้เวลาในการประมวลผลคำตอบน้อยกว่าถึง 84.099 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 99.92

Title Alternate Development of heuristics for finding the locations of the incinerators in the upper part of Northeast Thailand