ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มท้อนเงิน (กลุ่มออมทรัพย์) แม่หญิงลาว บ้านตานมีไช อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มท้อนเงิน (กลุ่มออมทรัพย์) แม่หญิงลาว บ้านตานมีไช อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsแพงสี คำมุงคุน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ954ป
Keywordsกลุ่มท้อนเงิน, กลุ่มออมทรัพย์แม่หญิงลาว, การประหยัดและการออม--ลาว, ทุนทางสังคม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Abstract

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ (2) ข้อมูลพื้นที่ทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ (3) ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนาต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ (4) ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ (5) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีออมทรัพย์จำนวน 166 คน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
1.สมาชิกส่วนใหญ่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพราะสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำต้องการเงินปันผลสิ้นปี และต้องการออมเงินเพื่อถอนเมื่อมีความจำเป็น
2.การดำเนินงานของกลุ่มโดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน คือ การฝากเงิน เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ ผลประโยชน์ของสมาชิก การพัฒนาสังคม การบริหารและตอบแทนแรงงาน การบริหาร และการพัฒนากลุ่ม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.61)
3.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนา
4.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม คือ คณะกรรมการบริหารงานไม่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเพียงพอ ไม่มีคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะในการทำงาน การดำเนินงานขาดหลักประชาธิปไตย ทุนหมุนเวียนมีจำนวนมากส่งผลต่อการฝากเงินของสมาชิก

Title Alternate Factors related to the performance of Lao women's saving group in Tanmixay Village, Xaythani District, Vientiane Capital Lao P.D.R