คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
มรกต พุฒผา.  2551.  LV1 : ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Morakot_Putpha.pdf (70.8 MB)
Jeeranai Jung-in.  2012.  Learning irregular verb forms and meanings through songs. Master of Art (Major in Teaching English as a Foreign Language)PDF icon Jeeranai_Jun.pdf (5.77 MB)
Nantipa Santadkarn.  2006.  Learning grammar through task-based activities : the case of first-year English Majors of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Master of ArtsPDF icon Nantipa_Santadkarn.pdf (2.78 MB)
I
Teerapon Sosawang.  2013.  Iterative algorithms for finding a common fixed point of generalized nonexpansive sequences in a Hilbert space. Master of Science -- Major in MathematicsPDF icon Teerapon_Sosawang.pdf (13.01 MB)
Laksana Weloowanarak.  2018.  Isolation identification and characterization of probiotic bacteria from infant’s feces for potential use as vaccine delivery vehicle. Master of Science -- Major in Biomedical SciencesPDF icon Laksana Weloowanarak.pdf (1.17 MB)
Watcharin Juntuma.  2017.  Isolation identification and characterization of bacteriophage specific to antibiotics resistant bacteria. Master of Science -- Major in Biomedical SciencePDF icon WatcharinJuntuma.pdf (6.99 MB)
Warinee Sangprapai.  2021.  Isolation and characterization of probiotics from fermented foods for developing synbiotic powder. Doctor of Philosophy -- Major in Pharmaceutical SciencesPDF icon Warinee_Sangprapai.pdf (5.16 MB)
Patcharin Mungmay.  2014.  An investigation of the article usage of Thai English as a foreign language students. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Patcharin_Mungmay.pdf (3.52 MB)
Chayanee Boonta.  2020.  An investigation of the alignment between the O-NET test items for grade 6 students with the test blueprint. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Chayanee Boonta.pdf (5.73 MB)
Pisutthinee Sorasit.  2019.  An investigation of socioeconomic status and parental involvement in students' English achievement. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Pisutthinee Sorasit.pdf (1.81 MB)
Natsupon Chutithanapanon.  2020.  Investigation of radiation and structural properties of bismuth-barium-borosilicate glass system for design as a gamma ray shielding materials. Doctor of Philosophy -- Major in PhysicsPDF icon Natsupon Chutithanapanon.pdf (3.33 MB)
Atit Jirochphakorn.  2550.  Investigation of heavy metal adsorption of chromium and zinc ions by natural zeolites as adsorbent. Master of SciencePDF icon Atit_Jirochphakorn.pdf (4 MB)
Prapassorn Sopa.  2009.  An investigation of cultural awareness of Ubon Ratchathani techinical college students at a diploma level. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Prapassorn_Sopa.pdf (17.58 MB)
Chananya Roongnama.  2009.  An investigation of collocational patterns in songs and their implications on Mattayomsuksa 2 students' collocational a wareness : a case study of Dongnoiwattaya school, Kalasin. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language PDF icon Chananya_Roongnama.pdf (19.58 MB)
Ruangthong Tangwattana.  2010.  An investigation of collocational knowledge of higher vocational certificate level (HVCL) students at Surin technical college, Surin. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Ruangthong_Tangwattana.pdf (4.15 MB)
Sasinan Toochaleesrithin.  2017.  An investigation into intercultural content in English textbooks which helps promote intercultural awareness. M.A -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Sasinan Toochaleesrithin.pdf (1.82 MB)
Chea Cheath.  2016.  An Information system for agricultural cooperative management in Kampong Thom province, Cambodia (a prototype system). Master of Science -- Major in agricultural information technology and rural developmentPDF icon CheaCheath.pdf (3.43 MB)
Suchada Laohasilpsomjit.  2016.  Influences of modified atmosphere and drying conditions on qualities of mulberry leaf powder. Doctor of Philosophy -- Major in Food TechnologyPDF icon SuchadaLaohasilpsomjit.pdf (44.17 MB)
Pattaranipa Gunhakoon.  2020.  Influence of WO3 on gamma ray shielding glass in 30BaO-(50-x)B2O3-10BG-10CR-xWO3 system. Doctor of Philosophy -- Major in PhysicsPDF icon Pattaranipa Gunhakoon.pdf (5.08 MB)
Piyanart Suebsanoh.  2015.  Indirect method of the biosensor based on flow injection analysis for determination of mercury. Master of Science--Major in ChemistryPDF icon PiyanartSuebsanoh.pdf (2.96 MB)
Nutthaporn Thapsri.  2019.  Improving English of Thai massage students: a case study of Ubon Ratchathani polytechnic college. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Nutthaporn Thapsri.pdf (1.14 MB)
[Anonymous].  2019.  Improvement of ejector performance by using two stage ejector principle. Doctor of Philosophy -- Major in Mechanical EngineeringPDF icon Nat Suvarnakuta.pdf (4.79 MB)
G
Saeng-A-Tit Thaimit.  2009.  Graduate students' summary writing problem. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language
Narttaya Srida.  2012.  Gender representation in fragrance advertisements. Master of Arts -- Major in English and CommunicationPDF icon Narttaya_Srida.pdf (1.12 MB)

Pages