คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การผลิตเห็ดเผาะ  [Clear All Filters]
2544
ประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์. (2544). สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prayunsri_Chatwachirawong.pdf (1.14 MB)