คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กรดแลคติค  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)