คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is กรดแลคติค and Author is ปาริชาติ พุ่มขจร  [Clear All Filters]