คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสั่นสะเทือน and Author is Emad A.M. EL-Dardiry  [Clear All Filters]