คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is กันเกรา--การขยายพันธุ์  [Clear All Filters]
2546
วสุ อมฤตสุทธิ์. (2546). การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (968.68 KB)