คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การปลูกพืช  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
โสภณ ผิวเพชร.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)