คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อดิศักดิ์ กกแก้ว.  2562.  พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)